Ekonomi Umat


Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah kehidupan ekonomi.

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi berkata, “Al-Qur’an telah menjelaskan kaidah dalam masalah ekonomi pada dua permasalahan: Pertama Pintar dalam mencari harta, Allah membuka lebar segala pintu untuk mencari harta selagi tidak melanggar agama. Sebagaimana firman-Nya dalam (QS. al-Jumu’ah: 10) yang artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Kedua Pintar dalam membelanjakan harta, Allah telah memerintahkan untuk hemat dan tidak boros dalam membelanjakan harta. Sebagaimana firman-Nya dalam (QS. al-Furqan: 67). yang artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Sifat yang ditekankan dalam membangun Ekonomi Umat sebagai pondasi yaitu: Pertama Keadilan; Urusan manusia akan langgeng di dunia, selama keadilan masih ditegakkan. Oleh karena itu, negeri yang adil akan tegak sekalipun penduduknya kafir, sebaliknya negeri muslim tidak akan tegak jika penuh dengan kezaliman. Kedua Kejujuran; Kejujuran adalah asas semua kebaikan, sedangkan kedustaan adalah asas dan penopang semua kejelekan. Ketiga Kesabaran; Sabar dalam melaksanakan amalan yang baik dan meninggalkan yang dilarang. Keempat Keberanian, bukanlah kekuatan badan, tetapi kuat dan tegarnya hati terhadap semua ganguan dan cobaan yang dihadapi.

Jika tata kehidupan ekonomi umat Islam jauh dari ajaran Islam itu sendiri, maka kekurangan dan kehinaan yang akan mereka rasakan.

Nabi SAW bersabda: “Jika kalian jual beli dengan sistem ‘inah (riba), Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian” (HR. Abu Dawud 3462).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s